homepage
co je Ledovec          co nabízíme          kontakty
chráněné bydlení


1. Chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/06 Sb.
2. Chráněné bydlení Ledovec
3. Kontakt
4. Další dokumenty Chráněného bydlení Ledovec1. Chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/06 Sb.

a. Co je chráněné bydlení?
(charakteristika služby)

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, případně individuálního bydlení.

b. Co chráněné bydlení může zajistit?
(základní činnosti)

* Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
   - Pomoc se stravou
   - Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel

* Poskytování ubytování
   -o Ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti
   - V případě potřeby praní a drobné opravy ložního prádla a ošacení, žehlení

* Pomoc při zajištění chodu domácnosti, při zvládání běžných činností
   - Pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti
   - Pomoc při údržbě domácích spotřebičů
   - Podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami

* Výchovné, vzdělávací a aktivační činnosti
   - Pomoc při obnovení kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
   - Nácvik a upevnění motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
   - Zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání
   - Podpora v oblasti partnerských vztahů
   - Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu
* Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, s přirozenou vztahovou sítí uživatele
   - Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
   - Podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
   - Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

* Sociálně terapeutické činnosti, nácvik dovedností
   - Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování osob
* Hájení oprávněných zájmů a práv uživatele
   - Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
   - Pomoc při vyřizování běžných záležitostí


2. Chráněné bydlení Ledovec

a. Čeho chceme ve službě chráněného bydlení dosáhnout?
(poslání služby)

Poskytovat po časově omezenou dobu (maximálně 4 let) uživateli s duševním onemocněním podporu v zázemí chráněného bydlení v Plzni s cílem získat co nejvyšší míru samostatnosti a nacvičit si dovednosti spojené s životem v přirozených podmínkách.

b. V čem chráněné bydlení pomůže?
(cíle služby)

* snažit se vytvořit uživateli zázemí a pocit jistoty v prostředí , které se co nejvíce blíží přirozeným podmínkám.
* podpořit uživatele v získání soběstačnosti, tzn. osvojení si dovedností, které mu umožní žít samostatně a dle vlastních představ.
* zajistit uživateli prostor k posouzení, ověření a zlepšení vlastních schopností a k získání větší důvěry v sebe sama i okolí.
* minimalizovat nutnost hospitalizací uživatelů
* zvyšovat pro uživatele pravděpodobnost nalezení následného bydlení, které bude dlouhodobé a samostatné

c. Komu je chráněné bydlení určeno?
(okruh oprávněných osob)

* lidé od 18 do 64 let
* lidé s duševním onemocněním, především z okruhu psychotických onemocnění
* kteří v důsledku tohoto onemocnění nebo dlouhodobé hospitalizace nemají dostatečné schopnosti, dovednosti či podmínky potřebné k samostatnému životu v běžném prostředí
* jsou ochotni spolupracovat a řešit svou nepříznivou situaci s podporou služby chráněné bydlení
* jsou ochotni dodržovat pravidla služby
* jejichž situace nevyžaduje celodenní podporu pracovníka – pracovníci nejsou ve službě trvale přítomni (ve výjimečných případech, např. z důvodu fyzického handicapu, může být služba takovéto osobě poskytována se zajištěním dalších služeb, např. osobní asistence, domácí péče)

* při vstupu do služby splňují tyto další podmínky (indikace):
-   spolupracují s psychiatrem
-   jsou v kompenzovaném psychickém stavu
-   nejsou fyzicky agresivní, nejsou akutně závislí na psychoaktivních látkách nebo alkoholu, netrpí akutním infekčním onemocněním

d. Na jakých principech chráněné bydlení funguje?
(zásady služby)

Individuální přístup – podpora a její míra je přizpůsobována konkrétním potřebám, přáním a schopnostem uživatele s ohledem na potřeby ostatních spolubydlících (pokud uživatel nebydlí samostatně).
Partnerský přístup – během služby s uživatelem pracujeme jako s rovnocenným partnerem s ohledem na jeho individuální potřeby a potřeby ostatních spolubydlících (pokud uživatel nebydlí samostatně).
Důraz na uživatelovy schopnosti – snažíme se posílit uživatelovu samostatnost v běžných podmínkách a využít a podpořit při tom jeho vlastní možnosti.
Využití běžných zdrojů společnosti – s uživatelem pracujeme v podmínkách běžné společnosti a v rámci jeho přirozené vztahové sítě.
Vztah terapeuta a uživatele – při vzájemné spolupráci je základním terapeutickým prvkem dlouhodobý vztah uživatele a terapeuta.

e) Kolik lidí může v chráněném bydlení bydlet?
(kapacita služby)

* 18 osob celkem ve 4 bytech

f) Jak chráněné bydlení vypadá?
(forma služby)

* jedná se o 4 samostatné byty v Plzni v běžné zástavbě
* v bytě bydlí s dalšími 4 až 6 osob v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích
* byty jsou zařízeny, včetně vybavené kuchyně, WC a koupelny
* smlouva o poskytování služby se uzavírá vždy na 1 rok a lze ji prodloužit celkem na maximálně 4 roky
* podporu uživatelům poskytují terapeuti po domluvě minimálně 1x týdně od po - pá od 8,30 – 16,30; případně jindy po vzájemné domluvě
* schůzky s terapeutem probíhají v Poradenském centru, v bytě nebo v terénu

g) Kolik se v chráněném bydlení platí?
(výše úhrady za službu)

* Celkové náklady se vždy řídí aktuálním ceníkem a odpovídají zákonu o sociálních službách.


3. Kontakt

a. Jak je možné se do chráněného bydlení dostat?
(vstup do služby)

* kontaktujte nás na adrese:
Poradenské centrum Ledovec
Karoliny Světlé 13
323 00 Plzeň

Pracovníci:
Oleg Maischeider - tel.: 775 725 334
Renata Jeníčková - tel.: 735 759 114
Michaela Wanková - tel.: 775 725 336
Petr Tonder - tel.: 774 321 520
Pevná linka: 377 429 616

E-mail: chb@ledovec.cz


Služba je financována z příspěvků uživatelů, z dotace Plzeňského kraje, z příspěvku města Plzně, z prostředků Evropské unie - ESF a z darů individuálních dárců.


4. Další dokumenty Chráněného bydlení Ledovec
Vnitřní pravidla služby Chráněné bydlení Ledovec
Vnitřní pravidla služby Chráněné bydlení Ledovec najdete zde.

Pravidla pro podávání stížností
Pravidla pro podávání stížností ve službě Chráněné bydlení Ledovec jsou k dispozici zde.

Informační leták
Informační leták pro zájemce o službu Chráněné bydlení Ledovec najdete tady.