homepage
co je Ledovec          co nabízíme          kontakty
denní stacionář


1. Denní stacionář dle zákona o sociálních službách č. 108/06 Sb.
2. Denní stacionář Ledovec
3. Kontakt
4. Ceník

1. Co je denní stacionář podle zákona o sociálních službách č. 108/06 Sb.

a. Co je denní stacionář?
(charakteristika služby)

V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

b. Co denní stacionáře nabízejí?
(základní činnosti)

* Poskytnutí stravy
* Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
* Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
* Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
* Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
* Sociálně terapeutické činnosti
* Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

c. Jaké další činnosti denní stacionář nabízí?
(fakultativní činnosti)

* asistence při dopravě na místa poskytování služby/pomoc při sjednávání asistence

2. Denní stacionář Ledovec

Denní stacionář Ledovec je sociální služba pro lidi s mentálním postižením, popřípadě v kombinaci s psychickým onemocněním od 18 let.
V naší službě směřujeme k nejsamostatnějšímu způsobu života klienta, jakého je schopen, a zároveň k vnitřní spokojenosti klienta tak, jak je. Pracujeme v první řadě se vztahem ke klientovi, otevřeností k jeho životnímu příběhu, s úctou k jedinečnosti klienta. Při práci využíváme nestranný přístup ke klientovi v konkrétních situacích tady a teď.
Klienti stacionáře se zapojují do společné odpovědnosti za chod tréninkové domácnosti venkovského typu, zahrady a hospodářství se zvířaty, případně se dle zájmu mohou účastnit i dalších programů.


a. Čeho chceme v denním stacionáři dosáhnout?
(poslání služby)

Nabízet aktivity lidem s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem z Plzeňského kraje, kteří potřebují pravidelnou podporu v získávání a udržování schopností a dovedností potřebných k dosažení co největší míry samostatnosti pro život v běžném prostředí.

b. V čem můžeme v denním stacionáři Ledovec pomoci?
(cíl služby)

Cílem Denního stacionáře Ledovec je, aby uživatelé:
* zvládali péči o svou osobu
* udržovali sociální kontakty
* ovládali praktické dovednosti potřebné pro vedení domácnosti
* měli prostor pro seberealizaci a osobní růst

* Podrobné roční cíle naší služby najdete v dokumentu Poslání, cíle a principy práce Denního stacionáře Ledovec.

c. Pro koho je denní stacionář určen?
(okruh oprávněných osob)

Službu Denního stacionáře Ledovec mohou využít:
* lidé s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem
* lidé od 18 do 64 let
* lidé, kteří mají sníženou míru soběstačnosti a potřebují dlouhodobou a pravidelnou podporu v rozvíjení schopností a dovedností k získání soběstačnosti
* lidé, kteří jsou schopni zapojit se do nabízených aktivit
* lidé, kteří jsou v kompenzovaném stavu, nemají sklony k agresivnímu chování a nezneužívají návykové látky
* lidé, kteří chtějí naše služby využívat dobrovolně


d. Na jakých principech denní stacionář funguje?
(zásady služby)

Denní stacionář Ledovec se řídí principy poskytování služeb Ledovce:
* Komunitní péče: Podporujeme klienta v získání co nejvyšší míry soběstačnosti v přirozených podmínkách s využitím běžných zdrojů společnosti a jeho vlastních možností.
* Oboustranná sociální rehabilitace: Jako se snažíme lidem z naší cílové skupiny pomoci v začleňování do společnosti, tak se zároveň snažíme působit na společnost a posilovat v ní potenciál otevřenosti „k těm druhým“
* Individuální přístup: Své služby přizpůsobujeme v maximální možné míře konkrétním možnostem a potřebám klienta.
* Profesionalita: Pečujeme o to, abychom nabízeli kvalitní a odborné služby při zachování kontextu lidské vzájemnosti.

Mimo těchto základních principů klade Denní stacionář Ledovec důraz na:
(1)   Respektování klienta a jeho jedinečnosti
(2)   Práce s klientem v širším kontextu jeho příběhu a jeho situace
(3)   Motivace k samostatnosti, jaké je klient schopen
(4)   Hledání a popis vlastní spokojenosti klienta
(5)   Nestranný přístup ke klientovi
(6)   Ochrana informací o klientovi
(7)   Bezpečí klienta
(8)   Kreativita a hledání nových přístupů a možností práce s klientem

* Podrobné rozpracování jednotlivých principů najdete v dokumentu Poslání, cíle a principy práce Denního stacionáře Ledovec.
* Dále si můžete prostudovat dokumenty: Návrh smlouvy o poskytování služby, Vnitřní pravidla Denního stacionáře Ledovec (přloha 3 smlouvy) a Aktuální informace o službě.


e. Kolik lidí může navštěvovat denní stacionář?
(kapacita služby)

Kapacita Denního stacionáře Ledovec je 9 osob (tj. nejvyšší počet osob účastnících se současně jedné aktivity).

f. Kdy a kde službu poskytujeme?
(forma služby)

* Které dny nabízíme jaké aktivity Denního stacionáře najdete v dokumentu Aktuální informace o službě.

g. Kolik za službu denního stacionáře zaplatíte?
(úhrada za službu)

* Kolik a zač v Denním stacionáři zaplatíte najdete v dokumentu Aktuální informace o službě.

3. Kontakt

Jak je možné se do denního stacionáře dostat?
(vstup do služby Denní stacionář Ledovec)

V případě zájmu o službu denní stacionář kontaktujte Terapeutické centrum Ledovec:
* telefonicky – 775 725 337
* mailem – ds@ledovec.cz

Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Štěpánka Syrovátková

V denním stacionáři pracuje tento terapeutický tým:
Ing. Štěpánka Syrovátková
Mgr. Kristýna Košatková
Mgr. Alena Horová
Ing. Josef Hlaváček
Iveta Pohořelá DiS.

4. Ceník

Ceník platný od 1.1.2013 je součástí dokumentu Informace o službě.


Služba je financována z příspěvků uživatelů, z dotace Plzeńského kraje, z příspěvku města Plzně a z darů individuálních dárců.