homepage
co je Ledovec          co nabízíme          kontakty
denní stacionář


1. Denní stacionář dle zákona o sociálních službách č. 108/06 Sb.
2. Denní stacionář Ledovec
3. Kontakt

1. Co je denní stacionář podle zákona o sociálních službách č. 108/06 Sb.

a. Co je denní stacionář?
(charakteristika služby)

V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

b. Co denní stacionáře nabízejí?
(základní činnosti)

* Poskytnutí stravy
* Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
* Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
* Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
* Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
* Sociálně terapeutické činnosti
* Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

c. Jaké další činnosti denní stacionář nabízí?
(fakultativní činnosti)

* asistence při dopravě na místa poskytování služby/pomoc při sjednávání asistence


2. Denní stacionář Ledovec

a. Čeho chceme v denním stacionáři dosáhnout?
(poslání služby)

Denní stacionář Ledovec je pro lidi s mentálním postižením, popřípadě v kombinaci s psychickým onemocněním. V naší službě směřujeme k nejsamostatnějšímu způsobu života klienta, jakého je schopen, a zároveň k vnitřní spokojenosti klienta tak, jak je. Pracujeme v první řadě se vztahem ke klientovi, otevřeností k jeho životnímu příběhu, s úctou k jedinečnosti klienta. Při práci využíváme nestranný přístup ke klientovi v konkrétních situacích tady a teď. Klienti stacionáře se zapojují do společné odpovědnosti za chod tréninkové domácnosti venkovského typu, zahrady a hospodářství se zvířaty, případně se dle zájmu mohou účastnit i dalších programů.

b. V čem můžeme v denním stacionáři Ledovec pomoci?
(cíl služby)

Cílem Denního stacionáře Ledovec je, aby uživatelé:
* zvládali péči o svou osobu
* udržovali sociální kontakty
* ovládali praktické dovednosti potřebné pro vedení domácnosti
* měli prostor pro seberealizaci a osobní růst

c. Pro koho je denní stacionář určen?
(okruh oprávněných osob)

Cílovou skupinou jsou lidé s mentálním postižením a/nebo s duševním onemocněním.

Konkrétní vymezení cílové skupiny:
a) vymezení věkem
V naší službě pracujeme především s lidmi od 18-ti let, v odůvodněných případech od 17-ti let (služba nenahrazuje nabídky vzdělávacích institucí – škol, učilišť apod.).

b) vymezení nepříznivou sociální situací
Služba je určena lidem, kteří potřebují pravidelnou pomoc další osoby pro zajišťování běžných denních činností a pro podporu při osvojování či udržování dovedností důležitých pro běžný život (osobní i společenský).
S ohledem na způsob realizace služby je služba určená osobám s alespoň minimální mírou motorických a fyzických dovedností potřebných pro zapojení se do vykonávání praktických činností – konkrétně se jedná o schopnost uchopení základních nástrojů pro vykonávání běžných činností (nůž, hrábě apod.).
Ve své práci navazujeme na dovednosti, znalosti a schopnosti klientů, které získávají životem v  rodinách a absolvováním odpovídajícího typu běžného vzdělávání ve vzdělávacích institucích.

d. Na jakých principech denní stacionář funguje?
(zásady služby)

1) Respektování klienta a jeho jedinečnosti
2) Práce s klientem v širším kontextu jeho příběhu a jeho situace
3) Motivace k samostatnosti, jaké je klient schopen
4) Hledání a popis vlastní spokojenosti klienta
5) Nestranný přístup ke klientovi
6) Ochrana informací o klientovi
7) Bezpečí klienta
8) Kreativita a hledání nových přístupů a možností práce s klientem


e. Kolik lidí může navštěvovat denní stacionář?
(kapacita služby)

Okamžitá denní kapacita služby je 9 klientů.

f. Kdy a kde službu poskytujeme?
(forma služby)

Službu poskytujeme v prostorách bývalé fary v Ledcích u Plzně (Dům Ledce). Otevřeno máme takto:
- po, st, pá – od 8,50 do 15,10 hodin
- čt – od 8,50 do 13,00 hodin
- út – nepravidelně (dle domluvy a nabídky konkrétní aktivity – obvykle probíhají výlety a jiné aktivity např. sportovní aktivity)

g. Kolik za službu denního stacionáře zaplatíte?
(úhrada za službu)

Služba je poskytována za úhradu. Aktuální ceník:3. Kontakt

Jak je možné se do denního stacionáře dostat?
(vstup do služby Denní stacionář Ledovec)

V případě zájmu o službu denní stacionář kontaktujte Terapeutické centrum Ledovec:
* telefonicky – 775 725 337
* mailem – ds@ledovec.cz

Kontaktní osoba:
Mgr. Mgr. Martin Fojtíček

V denním stacionáři pracuje:
Mgr. Kristýna Košatková
Mgr. Alena Horová
Ing. Josef Hlaváček
Annemie Versteele
Mgr. Lenka Třísková
Mgr. Mgr. Martin FojtíčekSlužba je financována z příspěvků uživatelů, z dotace Plzeňského kraje, z příspěvku města Plzně a z darů individuálních dárců.