homepage
co je Ledovec          co nabízíme          kontakty
linka důvěry


1. Telefonická krizová pomoc dle zákona o sociálních službách č. 108/06 Sb.
2. Telefonická krizová pomoc Ledovec
3. Kontakt (pevná 373 034 455, mobil 739 055 555)


Krátké video o službě:
1. Co je telefonická krizová pomoc podle zákona o sociálních službách č. 108/06 Sb.

a. Co je telefonická krizová pomoc?
(charakteristika služby)

Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami (§ 55, odst. 1)

b. Co může telefonická krizová pomoc zajistit?
(základní činnosti)

* telefonickou krizovou pomoc:
   - krizová práce s osobou spočívající v jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu osoby s pracovištěm telefonické krizové intervence,
* pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
   - pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

2. Telefonická krizová pomoc Ledovec

a. Čeho chceme v telefonické krizové pomoci dosáhnout?
(poslání služby)

Formou telefonické krizové intervence aktivně usilujeme o stabilizaci psychického stavu uživatelů, přinášíme psychickou podporu, nasloucháme a motivujeme k překonání jejich krize či obtížné životní situace, společně hledáme východiska ze situace, kterou neumí řešit vlastními silami.
Kromě telefonického kontaktu nabízíme základní sociální poradenství po internetu.

b. V čem telefonická krizová pomoc pomůže?
(cíl služby)

* Aby se uživatel ve svojí obtížné, krizové situaci vyznal – získal podporu v tom, že jeho prožitky jsou běžné a normální reakce na neběžnou situaci, aby měl představu a potřebné informace o tom, jak bude svoji situaci řešit a zůstal součástí přirozeného prostředí.
* Stabilizace psychického stavu uživatele a zamezení toho, aby se krize prohlubovala.
* Uvolnění napětí, zastavení se, přehled uživatele o jeho možnostech situaci řešit.

c. Komu je telefonická krizová pomoc určena?
(okruh oprávněných osob)

Osoby v krizi.

Služby poskytujeme každému, kdo se dovolá a považuje svoji situaci za obtížnou, krizovou. Mluví česky nebo se aspoň minimálně česky dorozumí.
Službu nemůžeme poskytnout dovolávající se osobě, pokud právě vedeme s další osobou hovor – v daném okamžiku je naplněná kapacita služby.

Základní sociální poradenství poskytujeme, kromě telefonu, i prostřednictvím e-mailového kontaktu na adrese ld@ledovec.cz – určeno pro osoby, které z nějakého důvodu nemohou využít telefonický kontakt, např. nemluví nebo neslyší.

d. Na jakých principech služba telefonická krizová pomoc funguje?
(zásady služby)

Anonymita a bezpečnost
Službu poskytujeme oboustranně anonymně – nechceme po uživateli, aby nám sděloval svoje identifikační údaje. O kontaktu s uživatelem pořizujeme anonymní záznam. Anonymita telefonického hovoru umožňuje uživateli mluvit bezpečně o svých věcech, projevovat emoce. Pracovník uživateli nesděluje údaje o sobě, ani když to uživatel vyžaduje. Rovněž se nikde neuvádí kontaktní adresa pracoviště Linky důvěry, neboť se jedná o službu poskytovanou po telefonu, event. elektronickou poštou v případě základního sociálního poradenství.

Nízkoprahovost
Jsme dostupní pro každého, kdo potřebuje linku důvěry. Každý den od 8.00 do 24.00 hodin. Telefonních číslech 373 034 455 nebo 739 055 555.

Akceptace potřeb a volby uživatele
Uživateli nasloucháme, reflektujeme jeho situaci a společně nalézáme potřeby uživatele, které je možné hovorem na lince důvěry uspokojit, např.: vyplakat se a tím si ulevit, sdílet smutek po zemřelém, postěžovat si apod.

Respekt k uživateli a jeho názoru
Přistupujeme k uživatelům s respektem k jejich názorům a projevům vlastní vůle. Nevynášíme soudy ani hodnocení uživatele, naopak podporujeme v projevech jeho vlastní vůle a názoru na řešení jeho situace, neboť jsou pro nás základem pro spolupráce s uživatelem na zvládnutí jeho specificky tíživé, krizové situace.

Odbornost
Všichni pracovníci jsou vzdělaní v oboru telefonické krizové intervence a při poskytování služby a řídí Etickým kodexem pracovníka linky důvěry a pracoviště linky důvěry.

e. Kolika lidem můžeme poskytnout telefonickou krizovou pomoc?
(kapacita služby)

Kapacita služby je 1 hovor v jeden okamžik.

Celková kapacita služby je 5 000 kontaktů ročně.

f. Jak telefonická krizová pomoc vypadá?
(forma služby)

V přímém rozhovoru poskytujeme uživateli podle jeho individuálních potřeb:
* Krizovou intervenci
* Podporu v situacích, které uživatel není schopen zvládnout sám navyklým způsobem.
* Opakovanou podporu uživatelům, např. lidem osamělým, v chronické krizové situaci, při opakovaném zhoršení psychického stavu apod.
* Prostor pro ventilaci s aktivním nasloucháním.
* Základní sociální poradenství. Toto poradenství poskytujeme, kromě telefonu, i prostřednictvím e-mailového kontaktu na adrese ld@ledovec.cz – určeno pro osoby, které z nějakého důvodu nemohou využít telefonický kontakt, např. nemluví nebo neslyší.
* Informace o sociálních a zdravotních službách v plzeňském regionu a kontakty na ně, informace o telefonických krizových službách v celé republice včetně kontaktů.
* V případě potřeby zprostředkování pomoci záchranného systému – RZ, PČR, hasiči.

g. Kolik se za telefonickou krizovou pomoc platí?
(úhrada za službu)

Služba je poskytována zdarma, resp. pouze za cenu běžného telefonického hovoru dle tarifu volajícího.

h. Pravidla pro podávání stížností
Pravidla pro podávání stížností ve službě Linka důvěry Ledovec jsou k dispozici zde.
Jak se uzavírá ústní smlouva najdete zde.
Vnitřní pravidla služby si přečtěte zde.

Služba je financována z příspěvků uživatelů, z dotace MPSV, z příspěvku města Plzně, Plzeńského kraje a z darů individuálních dárců.


3. Kontakt

a. Kdy vám poskytneme telefonickou krizovou pomoc??
(vstup do služby)

Služba telefonické krizové pomoci je pro volající dostupná pro volající na telefonních číslech:
373 034 455 (pevná linka)
739 055 555 (mobil)
každý den od 8,00 hod. do 24,00 hod.

Původní telefonní čísla 377 462 312 a 605 965 822 zústávají ještě v platnosti cca do konce roku 2016.
Sociální poradenství po internetu nabízíme na emailové adrese: ld@ledovec.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Marie Čechurová

Služba je financována z dotace Plzeńského kraje, z příspěvku města Plzně a z darů individuálních dárců.