homepage
co je Ledovec          co nabízíme          kontakty
odborné sociální poradenství


1. Odborné sociální poradenství dle zákona o sociálních službách č. 108/06 Sb.
2. Odborné sociální poradenství Ledovec
3. Kontakt


Krátké video o službě:
1. Co je odborné sociální poradenství podle zákona o sociálních službách č. 108/06 Sb.

a. Co je odborné sociální poradenství?
Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí, zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčovna kompenzačních pomůcek. (par. 37, odst. 3)

b. Co odborné sociální poradenství může zajistit?
(základní činnosti)

Odborné sociální poradenství zahrnuje tyto základní činnosti:
* zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
    -zprostředkování navazujících služeb
* sociálně terapeutické činnosti:
   - poskytnutí informací potřebných k orientaci v sociálních systémech a v oblasti vzdělávání
* pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
   - pomoc při vyřizování běžných záležitostí a pomoc při obnovení a upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

2. Odborné sociální poradenství Ledovec

a. Čeho chceme v odborném sociálním poradenství dosáhnout?
(poslání služby)

Poskytnout základní podporu a informace lidem s duševním onemocněním v plzeňském regionu tak, aby mohli řešit svoji situaci s maximální mírou samostatnosti a v běžných podmínkách společnosti.

b. V čem odborné sociální poradenství pomůže?
(cíl služby)

Cílem služby je:
* uživatel se umí lépe orientovat v problematice sociálních systémů a vzdělávání
* uživatel ví, jak uplatňovat vlastní práva a nároky - tzn. uživatel je informovaný o tom, jaká jsou jeho práva a nároky, jak se domoci jejich uplatnění a v případě potřeby ví, kam se obrátit o pomoc při jejich uplatňování
* uživatel využívá veřejná místa a služby, které jsou dostupné v daném místě
* samostatný uživatel – informovaný a aktivizovaný tak, aby byl schopen řešit své záležitosti s co nejvyšší mírou samostatnosti

c. Komu je odborné sociální poradenství určeno?
(okruh oprávněných osob)

Kdo může službu využít:
* lidé starší 18 let, v případě poradenství v oblasti vzdělávání lidé starší 16ti let
* s duševním onemocněním
* kteří mají zájem aktivně se podílet na řešení své situace
* kteří nemohou řešit svoji situaci sami nebo s přispěním běžné sociální sítě
* kteří mají ve svém okolí osobu s duševním onemocněním nebo kteří se o tuto problematiku zajímají
* ostatní - v tomto případě spočívá poradenství v odkazování na jiné služby
* jiné organizace a instituce

Co brání využití služby:
* Akutní intoxikace
* Agresivita
* Akutní psychotický stav
* Věk nižší než 18 let, v případě poradenství v oblasti vzdělávání věk nižší než 16 let

d. Na jakých principech odborné sociální poradenství funguje?
(zásady služby)

Individuální přístup – podpora a její míra je přizpůsobována konkrétním potřebám, přáním a schopnostem uživatele
Partnerský přístup – během služby s uživatelem pracujeme jako s rovnocenným partnerem s ohledem na jeho individuální potřeby
Důraz na uživatelovy schopnosti – snažíme se posílit uživatelovu samostatnost v běžných podmínkách a využít a podpořit při tom jeho vlastní možnosti
Využití běžných zdrojů společnosti – s uživatelem pracujeme v podmínkách běžné společnosti a v rámci jeho přirozené vztahové sítě

e. Kolika lidem můžeme poradit?
(kapacita služby)

Celková kapacita služby je 400 intervencí (tj. 30ti minutových jednání ročně).

f. Jak odborné sociální poradenství vypadá?
(forma služby)

Odborné sociální poradenství je krátkodobá služba (obvykle v rozsahu 1 - 3 schůzky), při které je uživateli poskytnuta základní podpora a informace umožňující řešení jeho situace. Poradenství může být anonymní, uživatel nemusí sdělovat žádné informace o své osobě.

Uživatel dochází nebo je doprovázen do Poradenského centra Ledovec.
Poradenské centrum není vybaveno bezbariérovým přístupem. V případě potřeby proto může proběhnout setkání po domluvě mimo prostory PC.
Délka jednání je standardně 30 minut (délka jedné intervence), v případě potřeby je maximální délka jednání 60 minut.
Poradenství poskytujeme osobně, telefonicky nebo písemně (e-mailem, dopisem, sms).

V rámci poradenství poskytujeme také tzv. "prvokontakt" pro další služby Ledovce.

g. Kolik se za odborné sociální poradenství platí?
(úhrada za službu)

Služba odborného sociálního poradenství je bezplatná, uživatel za její využití neplatí.

3. Kontakt

Kde a kdy vám poradíme?

Službu odborného sociálního poradenství poskytujeme v tyto kontaktní hodiny:

K 1. 2. 2019 dochází ke změnám v kontaktních hodinách bez předchozího objednání.

Pondělí 8:30-12:30, odpoledne na základě objednání.
Čtvrtek 13:00-17:00, dopoledne na základě objednání.

V úterý, středu a pátek je služba poskytována po předchozí telefonické nebo osobní domluvě uživatele a pracovníka.

Adresa
Poradenské centrum Ledovec
Karoliny Světlé 13
323 00 Plzeň.

Telefonní čísla
Pevná linka 377 429 616, mobilní telefon 776 100 101

E-mailová adresa
por@ledovec.cz
v případě poradenství v oblasti vzdělávání můžete použít přímý e-mail normalnestuduju@volny.cz

Kontaktní osoby:  Mgr. Klára Nová - manažer služby
                         Mgr. Markéta Uxová
                         Mgr. Marek Rubricius
                         Radka Fau DiS.
                         Mgr. Karel Frouz
                         Mgr. Vladimíra Křížová - peer konzultantka

Služba je financována z dotace Plzeňského kraje, mětské části Plzeň 3 a z darů individuálních dárců.